Skip to content

Near Mizonokuchi Station, Takatsu-ku, Takatsu-ku, Kawasaki-shi